Medlemsinformation

Försäkringskydd för medlemmar

RF:s Grundförsäkring är upprättad genom avtal mellan Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och Folksam. Den ger ett grundskydd för alla till RF anslutna organisationer och betalas av RF. Grundförsäkringen innehåller Ansvarsförsäkring, Förmögenhetsbrottsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring, Patientförsäkring, Olycksfallsförsäkring för ledare och funktionärer samt Krisförsäkring för ledare och funktionärer.

Olycksfallsförsäkringen omfattar inte fäktare utan endast ledare och funktionärer (behöver inte vara medlem). Försäkringen ersätter olycksfallsskador som inträffar då de försäkrade utför uppdrag för förbundets räkning, i Sverige och utlandet, samt resor till och från sådana uppdrag. Försäkringen ersätter nästan alla kostnader för olycksfallet.

SvFF:s Idrottsförsäkring (länk) omfattar alla medlemmar i föreningar som tillhör Svenska fäktförbundet. Även deltagare i ”prova-på-fäktning” arrangerat av någon av föreningarna inom SvFF omfattas av försäkringen. Försäkringen omfattar olycksfallsskada som inträffar under träning, tävling och läger (även utomlands och under färd till/från verksamheten) som arrangeras av SvFF eller av förening ansluten till SvFF. Försäkringen är dock inte heltäckande. Invaliditets- och dödsfallsersättningen är låg och den ger bara s.k. ”akutersättning”, motsvarande högst 6 % av ett basbelopp. Denna ersättning räcker oftast inte långt, inte minst om skadan inträffar utomlands där du inte omfattas av offentlig vård.

Svenska fäktförbundets Krisförsäkring omfattar alla medlemmar i föreningar som tillhör Svenska fäktförbundet. Även deltagare i ”prova-på-fäktning” arrangerat av någon av föreningarna inom SvFF omfattas av försäkringen. Försäkringen täcker högst 10 behandlingstillfällen.

Svenska fäktförbundets Utlandsförsäkring omfattar aktiva fäktare och ledare som representerar Svenska fäktförbundet. Försäkringen ger ett bra skydd vid olycksfall och akut sjukdom som inträffar vid utlandsresor. För att omfattas av försäkringen krävs att personen i fråga uttagits av SvFF att representera Sverige. Om den tävlande inte är anmäld till en utlandstävling genom SvFF är det därför ett krav att vederbörande meddelar sitt deltagande till kansliet. Försäkringen gäller inte vid läger utomlands, om det inte arrangeras av Svenska fäktförbundet.


Alkohol- och drogpolicy

Ängby Fäktklubb har en ambition – liksom Riksidrottsförbundet (RF) – att medverka till en positiv utveckling i samhället och aktivt ta ställning mot det som är dåligt och nedbrytande. Självklart ställer vi oss helt bakom riktlinjerna för den alkohol- och drogpolicy som RF tagit fram för alla anslutna föreningar. Vi uppmanar föräldrar och aktiva att ta del av den och informerar i samband med föräldramöten och individuella utvecklingssamtal med de aktiva.

Vi vill vara med och skapa ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol- och tobaksbruk.

  • Nolltolerans mot narkotika och doping
  • Minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak
  • Förhindra allt ohälsosamt alkoholbruk, minska konsumtionen och motverka skadliga dryckesvanor.

Vi ansluter oss till såväl RFs som SvFFs policyer om alkohol, narkotika, doping och tobak. Vår alkohol- och tobakspolicy innebär därför bland annat att:

  • Alkoholdrycker ska inte förekomma bland vare sig fäktare, ledare eller domare i samband med idrottsverksamhet för våra barn och ungdomar. Vi och hela idrottsrörelsen vill medverka till att senarelägga ungdomars alkoholdebut.
  • Alkoholintag försämrar idrottsprestationen och tar bort skärpan. Därför är det uteslutet för våra fäktare oavsett ålder, att dagen eller dagarna före tävlingar dricka alkoholdrycker
  • Alla våra lokaler är naturligtvis rökfria
  • Barn- och ungdomsledare har en stor betydelse som förebilder. De bör informera om riskerna med tobaksrökningens och snus.
  • Vi är medvetna om att allmänhet och media ställer högre krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol. Det innebär att var och en representerar inte bara sig själv vid tävlingar, resor och läger, utan hela klubben och hela fäktsverige.

RFs hela policydokumentet återfinns här

SVFFs alkoholpolicy återfinns här